Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I

Vymedzenie pojmov.

Tovarom je akýkoľvek tovar predávaný prostredníctvom internetovej stránky
www.alphapharma.sk.

Službou sa rozumejú akékoľvek služby poskytované predávajúcim na základe objednávky prostredníctvom internetovej stránky www.alphapharma.sk.

Predávajúcim je spoločnosť 327, s.r.o., so sídlom Prepoštská 8, 811 01 Bratislava, IČO: 51 745 941 IČ DPH: SK2120773864, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: SRO, vl. č. 128915/B(ďalej aj ako "predávajúci").

Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná tovar alebo službu poskytovanú predávajúcim (ďalej aj ako "kupujúci"). Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,alebo osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

 

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

 

Používaním internetového obchodu www.alphapharma.sk predávajúceho a odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Článok II

Kúpna zmluva

1) Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Technické kroky, ktoré vedú k uzavretiu zmluvy, sú nasledovné:

​- Po zadaní adresy internetového obchodu www.alphapharma.sk v internetovom prehliadači sa kupujúcemu zobrazí ponuka tovaru a kupujúci má možnosť zvoliť si konkrétny tovar;

- Potom, čo kupujúci zvolí konkrétny tovar z ponuky Predávajúceho, zobrazia sa detailné informácie o tomto tovare, vrátane ceny a množstva;

- Kupujúci vyberie požadované množstvo a vloží tovar do elektronického nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „Do košíka“. Elektronický nákupný košík je kupujúcemu prístupný kedykoľvek v čase nákupu po kliknutí na tlačidlo v hornej časti internetového obchodu;

- Kupujúci môže kliknutím na tlačidlo „KOŠÍK“ prejsť k svojej objednávke;

- Po kliknutí na tlačidlo ,,KOŠÍK“ sa kupujúcemu zobrazí prehľad vybraného tovaru obsahujúci pre každú položku vloženú do elektronického nákupného košíka označenie tovaru, zvolené množstvo, dostupnosť tovaru, cenu tovaru a ďalej tiež celkovú cenu zloženú zo súčtu cien všetkých položiek.

- Kupujúci má po kliknutí na tlačidlo  ,,POKRAČOVAŤ V OBJEDNÁVKE“ možnosť zvoliť si spôsob dopravy a platby a krajinu doručenia.

- Kupujúci má ďalej po kliknutí na tlačidlo  ,,POKRAČOVAŤ“ povinnosť vyplniť údaje potrebné pre uzatvorenie zmluvy, a to email, telefónny kontakt a fakturačné údaje. Bez vyplnenia týchto údajov nie je možné objednávku odoslať. Následne môže kupujúci potvrdiť svoju objednávku kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“.

Kupujúci sa pred odoslaním objednávky môže oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú z tohto miesta prístupné kliknutím na odkaz a kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“ proces objednávky ukončí s vedomím, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar a náklady na jeho dodanie. Údaje, ktoré kupujúci uvedie v objednávke, považuje predávajúci za úplné a správne.

Kupujúci sa pred odoslaním objednávky môže oboznámiť s čestným prehlásením týkajúcim sa predaja ochranných respirátorov, ktoré je z tohto miesta prístupné kliknutím na odkaz. Kupujúci v prípade nákupu tovaru, na ktorého predaj sa vzťahujú zákonné obmedzenia kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“ čestne vyhlasuje, že je osobou ktorej je podľa zákona č. 69/2020 Z. z.  o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva možné predávať ochranné respirátory .

Po odoslaní objednávky bude kupujúci automaticky presmerovaný na internetové stránky umožňujúce platbu platobnou kartou alebo cez službu Paypal.

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúceho so spotrebiteľom je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky, kúpna zmluva je uzatvorená odoslaním riadne vyplnenej objednávky kupujúcim. Prijatie objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.

Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je kupujúcim odoslaná objednávka na tovar a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia potvrdenia predávajúcim.

 

Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatnú, pokiaľ došlo k odoslaniu objednávky na tovar kupujúcim, ktorý nespĺňa zákonné predpoklady  pre nákup tovaru.

 

Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu dohodnutý tovar a kupujúceho záväzok zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa dohodnutých platobných podmienok a dodaný tovar prevziať. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na internetovej stránke predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

2) Dodacie podmienky

Tovar, ktorý je u predávajúceho skladom je expedovaný nasledujúci deň, najneskôr do troch pracovných dní po obdržaní objednávky, pokiaľ sa neuvádza neskorší termín dodania z dôvodov naskladnenia, v tomto prípade maximálne do 10 pracovných dní. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

Počas dní pracovného voľna (sobota, nedeľa), sviatkov a dní pracovného pokoja sa tovar nedoručuje. Dodanie tovaru je možné realizovať v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky, výnimkou je tovar ktorého vývoz je zo Slovenskej republiky zakázaný platnou právnou úpravou.

Predávajúci tovar zabalí spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu.

Predávajúci si vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny za tovar. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

3) Cena tovaru

Aktuálne ceny tovaru sú uvedené na stránkach jednotlivých tovarov na internetovej stránke www.alphapharma.ska sú uvedené s DPH. Do týchto cien sa nezapočítava cena za dodanie tovaru na miesto určené kupujúcim. Cena za dodanie tovaru je hradená kupujúcim osobitne.

4) Zrušenie objednávky 

Kupujúci má možnosť objednávku zrušiť bez udania dôvodu, a to pred expedíciou tovaru, najneskôr však do 24 hodín po odoslaní objednávky. Kupujúci tak môže urobiť emailom na adrese info@ursulini.com. V prípade, že kupujúci už uhradil kúpnu cenu za tovar a svoju objednávku zruší do 24 hodín od jej odoslania mu predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu späť bankovým prevodom.

5) Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu je možné len v prípade, ak je kupujúci spotrebiteľom.

Spotrebiteľ je ako kupujúci oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia kúpnej zmluvy.

Kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy v prípade tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v elektonickej podobe  emailom na adrese info@ursulini.com, pričom môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy tu (odkaz na formulár).

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Spotrebiteľ má povinnosť vrátiť alebo odoslať tovar predávajúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Pri odstúpení od zmluvy má spotrebiteľ povinnosť po predchádzajúcom oznámení emailom na adrese info@ursulini.com odoslať tovar predávajúcemu v doporučenom liste, v cennom liste, alebo v balíku na adresu: 327, s.r.o., Prepoštská 8, 811 01 Bratislava. S vráteným tovarom musí byť v balíku kópia dokladu o zakúpení. Tovar odporúčame pri preprave poistiť.

6) Výhrady omylov

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu technických, designových alebo iných parametrov výrobkov bez predošlého upozornenia kupujúceho. Napriek snahe predávajúceho môže dôjsť k omylom pri technických, designových alebo iných parametroch a vyobrazeniach tovaru. Za tieto nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť.

Článok III

Zmluva o poskytnutí služby

1) Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim, ktorý vystupuje ako poskytovateľ služby „OVERENIE PRAVOSTI CERTIFIKÁTU“ a kupujúcim vzniká na základe vopred elektronicky zadanej objednávky zo strany kupujúceho a následným zaplatením ceny za poskytnutie služby. Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy, pričom vyjadrenie súhlasu s týmito obchodnými podmienkami ešte pred zaplatením ceny za poskytnutie služby je nevyhnutným predpokladom na uzatvorenie zmluvy.

Technické kroky, ktoré vedú k uzavretiu zmluvy, sú nasledovné:

​- Po zadaní adresy internetového obchodu www.alphapharma.sk v internetovom prehliadači sa kupujúcemu zobrazí ponuka tovaru a kupujúci má možnosť zvoliť si službu OVERENIE PRAVOSTI CERTIFIKÁTU;

- Potom, čo kupujúci zvolí konkrétnu službu z ponuky Predávajúceho, zobrazia sa možnosti darovania zisku jednotlivým zvieracím útulkom;

- Kupujúci vyberie požadovaný útulok a vloží službu do elektronického nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „Do košíka“. Elektronický nákupný košík je kupujúcemu prístupný kedykoľvek v čase nákupu po kliknutí na tlačidlo v hornej časti internetového obchodu;

- Kupujúci môže kliknutím na tlačidlo „KOŠÍK“ prejsť k svojej objednávke;

- Po kliknutí na tlačidlo ,,KOŠÍK“ sa kupujúcemu zobrazí prehľad vybranej služby obsahujúci označenie služby, zvolené množstvo a jej cenu a ďalej tiež celkovú cenu zloženú zo súčtu cien všetkých položiek v košíku.

- Kupujúci má po kliknutí na tlačidlo  ,,POKRAČOVAŤ V OBJEDNÁVKE“ možnosť zvoliť si spôsob dopravy a platby a krajinu doručenia.

- Kupujúci má ďalej po kliknutí na tlačidlo  ,,POKRAČOVAŤ“ povinnosť vyplniť údaje potrebné pre uzatvorenie zmluvy, a to email, telefónny kontakt a fakturačné údaje. Bez vyplnenia týchto údajov nie je možné objednávku odoslať. Následne môže kupujúci potvrdiť svoju objednávku kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“.

Kupujúci sa pred odoslaním objednávky môže oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú z tohto miesta prístupné kliknutím na odkaz a kliknutím na tlačidlo „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY“ proces objednávky ukončí s vedomím, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu za objednanú službu. Údaje, ktoré kupujúci uvedie v objednávke, považuje predávajúci za úplné a správne.

Zmluva o poskytnutí služieb sa uzatvára v slovenskom jazyku.

Podmienkou pre poskytnutie služby je doručenie kópií, fotografií či dokumentov, z ktorých je možné identifikovať, o overenie akého certifikátu má kupujúci záujem emailom na adresu info@ursulini.com. V prípade, že tieto podklady pre poskytnutie služby kupujúci nedoručí, predávajúci ho na to neodkladne vyzve prostredníctvom zadaného emailu.

Na základe takto uzatvoreného právneho vzťahu je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu služby, za ktoré zaplatil, a to po vykonaní platby a po doručení potrebných podkladov pre identifikáciu certifikátu tovaru, najneskôr v lehote uvedenej pri jednotlivých službách (24hod, 72hod od doručenia podkladov a vykonania úhrady na účet predávajúceho).

Lehoty pre poskytnutie služby určené v názve služby neplynú počas soboty, nedele, sviatkov ani dní pracovného pokoja.

Poskytnutie služby spočíva v tom, že predávajúci na základe jemu dostupných informácií zo zdrojov pochádzajúcich od tretích osôb odošle kupujúcemu vybrané údaje o pravosti certifikátu ochranných rúšok alebo respirátorov.

Predávajúci poskytne údaje o pravosti certifikátu na základe informácií, fotografií a príloh, ktoré mu kupujúci poskytne prostredníctvom emailu.

Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že akékoľvek údaje o dopytovaných certifikátoch slúžia výlučne na informatívny účel a tieto údaje nemôžu byť použité na komerčné účely a tak isto nie sú použiteľné pre právne úkony.

Kupujúci odoslaním objednávky tejto služby berie na vedomie, že predávajúci nie je notifikovanou osobou a ani autorizovanou osobou v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre posudzovanie zhody určených výrobkov a nespĺňa autorizačné požiadavky a požiadavky technického predpisu z oblasti posudzovania zhody, ktorým sa preberajú alebo vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie.

Kupujúci odoslaním objednávky na poskytnutie vyššie uvedenej služby vyhlasuje, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po poskytnutí tejto služby.

2) Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže doručiť odstúpenie od zmluvy emailom na adresu info@ursulini.com len do času poskytnutia služby predávajúcim. V prípade platného odstúpenia od zmluvy predávajúci vráti cenu za objednané služby prevodom na účet kupujúceho, a to do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

3) Poskytnutie zisku vybraným zvieracím útulkom

Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť celú sumu získanú poskytnutím vyššieuvedenej služby zvieracím útulkom podľa výberu kupujúceho. Cena za poskytnutie služby bude týmto útulkom darovaná odoslaním na oficiálny účet útulku, a to najneskôr do 7 dní od jej pripísania na účet predávajúceho.

Článok IV

Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane dopravných nákladov, všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

Predávajúci upozorňuje, že informácie na webovej stránke internetového obchodu
www.alphapharma.com sú z časti prebrané od dodávateľa, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti a typografické chyby. Predávajúci nenesie voči kupujúcemu zodpovednosť za priame, nepriame alebo iné škody spôsobené použitím informácií z webovej stránky predávajúceho, vrátane ušlého zisku, vynaložených nákladov či ďalších škôd. Predávajúci neposkytuje žiadne garancie a záruky, okrem záruk vyplývajúcich mu zo zákona.


REKLAMAČNÝ PORIADOK  

Miestom pre uplatnenie reklamácie je: : 327, s.r.o., Prepoštská 8, 811 01 Bratislava, v elektonickej podobe emailom na adrese info@ursulini.com.

  1. I) Ak je kupujúcim spotrebiteľ

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, na kúpu nového tovaru sa vzťahuje 24 mesačná zákonná záručná lehota.

Kupujúci má po prevzatí tovaru povinnosť tovar riadne prezrieť. Ak kupujúci pri prevzatí tovaru zistí akékoľvek chyby či poškodenia, je jeho povinnosťou neodkladne oznámiť predajcovi poškodenie tovaru prostredníctvom emailu.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má právo na výmenu chybného nového tovaru, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak nie je takýto postup možný, má v zákonnej lehote právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná spotrebiteľ. Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie  predávajúcim v poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci. V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď po doručení tovaru určeného na reklamáciu, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť.

Predávajúci vydá spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a  dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

Ak bola reklamácia tovaru spotrebiteľom v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Kupujúci – spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 

Kupujúci - spotrebitelia sú oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolia. Kupujúci - spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke :

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

  1. II) Ak je kupujúcim podnikateľ

Ak je kupujúcim podnikateľ, je povinný prezrieť tovar podľa možnosti čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare. Kupujúci má v tomto prípade povinnnosť písomne o vadách tovaru upovedomiť predávajúceho, a to bez zbytočného odkladu. Predávajúci sa zaväzuje o reklamácii rozhodnúť v lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie týkajúcej sa vád tovaru. O tomto rozhodnutí bude kupujúci podnikateľ informovaný na kontaktný e-mail. Pokiaľ nie je oprava tovaru možná a povaha chyby tovaru nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do jedného mesiaca od uplynutia doby, kedy mala byť reklamácia vykonaná a ak bola vykonaná neskôr, do jedného mesiaca od upovedomenia o jej vykonaní (t.j. spravidla do 60 dní od dátumu podania reklamácie), je predávajúci oprávnený účtovať pri výdaji reklamácie čiastku za uskladnenie vo výške 0,5 € za deň vrátane DPH.

Ak si kupujúci - podnikateľ nevyzdvihne vec v lehote troch mesiacov odo dňa, keď bol povinný ju vyzdvihnúť, má predávajúci právo vec predať. O zmýšľanom predaji bude predávajúci kupujúceho informovať a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie veci. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí predávajúci kupujúcemu výťažok z predaja po odpočítaní ceny opravy alebo úpravy, poplatok za uskladnenie a nákladov predaja. Právo na výťažok z predaja musí kupujúci uplatniť u predávajúceho.

III) Záverečné ustanovenia

Pri použití zásielkovej služby alebo verejného dopravcu sa reklamácia výrobku poškodeného pri preprave riadi reklamačným poriadkom prepravcu a príslušnými ustanoveniami Občianskeho resp. Obchodného zákonníka. Vady spôsobené prepravnou spoločnosťou nie je možné reklamovať u predávajúceho. Kupujúci je preto v týchto prípadoch povinný pri prevzatí prehliadnuť, či je tovar dodaný v
nepoškodenom obale. V prípade podozrenia na poškodenie, výrobok pozrieť a zistiť, či nebol poškodený. Kupujúci má právo, v prípade zjavného poškodenia obalu, tovar neprevziať.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr v čase, ktorý je určený pri jednotlivých prepravných spoločnostiach v dokumente „Spôsoby doručenia“ a „Reklamácie“. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť, ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci zhromažďuje a spracováva kupujúcim poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 428/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov. Kupujúci používaním tohoto internetového obchodu súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Kupujúci svojou registráciou na internetovom obchode www.alphapharma.sk súhlasí, že môže byť informovaný o novinkách v internetovom obchode emailom alebo telefonicky. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje kupujúceho nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

 

Spoločnosti 327, s.r.o., so sídlom Prepoštská 8, 811 01 Bratislava, IČO: 51 745 941 IČ DPH: SK2120773864, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: SRO, vl. č. 128915/B

 

týmto oznamujem,  že odstupujem  od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby : .................................................................................................

 

Dátum objednania/dátum prijatia: .............................................................................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa : .................................................................................

 

Adresa spotrebiteľa: ........................................................................................................

 

Dátum .................................

 

 

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)   

 

 

 

  ..............................